Lekce devět:Jak si Hoodooista může udržet vysokou sílu

28. dubna 2010 v 9:47 | Michael Bertiaux |  Síla Duchů
V mnoha létech praxe s následovníky Šťastného Hoodoo v Západních Indiích jsem byl mnohokrát
požádán o radu a pomoc mužům, z důvodu navrácení jejich potence. Sexuální síla je velmi důležitá pro mnoho okultních a magických pohnutek, které jsou často mnohem více mocné než použití sexuální síly při lásce a sexu.V mnoha náboženstvích se říká že je sexuální síla špatná nebo zlá v mnoha formách, takže je potlačená přirozenost považovaná za dobrou věc.Tak tomu není v Hoodoo a ve všech základních formách Voudoo, kde všichni z duchů mají velmi velkou sílu.Žádný muž se nemusí stydět nebo být zahanben protože je jeho síla nízká.Šťastné Hoodoo ji může učinit vysokou a udržet velmi vysokou.Důvodem je že duchové Šťastného Hoodoo chtějí aby jejich služebníci měli velkou sílu naplněnou sexuální silou aby tak mohli lépe sloužit.Všechna náboženství která tvrdí že nízká síla je dobrá jsou falešné a pokřivené výplody choré mysli.Vše v přírodě ukazuje sílu vysoké sexuální síly Hoodoo Boha duchů, tak jej budeme následovat a ne ty negativní aspekty populárních náboženských pošetilostí.Shodně s Hoodoo, všichni duchové jsou velcí v jejich sexuálních částech a silách.Jsou velcí ve svých touhách po více a více síly vůle a akce.Oni jsou velcí v tom co chtějí udělat a v tom co dělají.Vysoká přirozenost je částí Hoodoo obrazu pro všechny muže.Když se říká že Voudoo je náboženství síly, tak říkají že Šťastné Hoodoo je náboženství vysoké sexuální síly a přirozenosti.Ve šťastném Hoodoo učíme, že v každém muži je mocný bůh regenerace a kreativity.Jeho jméno je Papa Gayday.Jeho symbolem je mužský pohlavní orgán.Tento sexuální orgán je posedlý Papa Gaydayem a když je posedlý bůh dává muži jenž vlastní orgán posedlý Papou velmi vysokou sílu.Papa Gayday je uctíván všemi formami sexuální akce.Cokoliv co dává rozkoš orgánu je formou potěšení pro Papa.Pokud má orgán mnoho požitku Papa Gayday do něj vloží svou mysl a vůli, takže se orgán stane magickou hůlkou a nebo symbolem boha veškeré sexuální síly.Z toho důvodu jsou i velmi staří muži, kteří své životy zasvětili Papa Gaydayovi,vždy schopní mít mnoho lásky a sexu, protože nikdy neztratili svou sílu.Vysoká síla jejich přirozenosti je důkazem že Papa Gayday je stále posedá a bude to dělat tak dále až do úplného konce.Z toho důvodu mnoho studentů magie přišlo z míle vzdálených míst a často z jiných zemí jen aby bylo zasvěceno do magie této voudoo hůlky. Protože uctíváním této síly, je zde přesun síly od boha ke studentovi, ve významu prutu síly magického čaroděje Šťastného Hoodoo.

Fontána mládí
V prastarých časech existovala víra že zde někde na světě existovala fontána, která obnovuje mládí všem kteří se z ní napijí.Tato fontána byla nepochopena těmi kteří jí šli hledat, protože pravá fontána mládí je magická hůl na těle muže.Ti kteří přijdou k tomuto magickému prutu síly budou požehnáni jeho tajemstvími, které jsou těmi svatého krému věčné síly.Bílá žena z New Yorku přišla na Haiti a stala se svědkem mocného léčení slepého dítěte.Toto dítě bylo přivedeno za mágem který se snažil modlit k bohu, aby mu dal sílu v léčení v přirozenosti sexuální síly.Bůh a všichni duchové Nibbho rodiny souhlasili s tímto aktem který ukazuje napřirozenou moc boha.Poté magik vzal ze svého prutu magický krém léčení a položil jej na oči slepého dítěte, kterému byl navrácen zrak.To se stalo těm slepým od narození nebo postiženým mnoha jinými způsoby.V každém případě,fontána mládí a léčení byla odhalena v přítomnosti věrných.
To je cesta kterou bohové Šťastného Hoodoo mohou přijít do našich životů a léčit mnoha cestami to co je pro nás zdravotním problémem.

Potrava Bohů a Duchů
V nejtajnější části Šťastného Hoodoo je učení že stravou duchů a bohů je tento magický krém.Kněží tohoto prastarého náboženství krmili touto silou bohy téměř každý den.Tato síla byla později převzata bohy a přeměněna v magické síly, dary, bohastství a všechny příznivé okolnosti.Tak byli ti mágové nejmocnějšími ze všech na světě.V prastarých kulturách, náboženství dělala k duchům krvavé obětiny.Ale mágové, aby měli ještě větší sílu, dělají obětiny tajného krému, který přichází z prutu z magicé hůlky čaroděje Šťastného Hoodoo.Tak zatímco bohové dávají menší přízeň věřícím lidem kteří dělají krvavé obětiny, tak dávají svou nejopravdovější přízeň mágům, protože tajný krém je nejmocnější ze všech magických látek na světě.Je to základem hmotné existence.My úplně přesně nevíme co bohové a duchové Šťastného Hoodoo dělají s tímto magickým nebo tajným krémem, ale je pro ně velmi důležitý a bylo tajně známo že byl jejich potravou v nejdávnějších dobách Atlantidy, pokud ne před tímto časem.To co víme je že tyto magické krémy tvoří základ pro materializaci sil a bohatství mágem ve světě a pro neustávající prosperitu těch kteří následují kult Šťastného Hoodoo, vším skrz své životy.Konečně, můžeme bezpečně říct že ti co dělají pravidelné obětiny této magické potravy bohům, jsou drženi v sytosti sexuální síly, chuti a potence.

Magická místa a akty sexu
V každé společnosti jsou tato tajná místa setkání kde mohou muži nalézt uvolnění jejich sexuálního napětí, což je tolik podstatné pro jejich harmonii nervů a tělesné zdraví.Na místech odstrčených staletí starými zákony sexuálního uvolnění-a já nemyslím domy sexuální prostituce, které jsou strašným a zlým morem lidského rodu---muž potká muže a tady bude chtít jeden udělat to co druhý chce více než udělat.Nechci mluvit více explicitně, vyjma toho že ti kteří sem přijdou jsou poháněni magickými silami a vlivy, které pocházejí z nevědomých úrovní mysli.Ti co se setkávají na těchto temných a často velmi slíčených místech jsou pod elementálními silami hlubin a musejí se schromáždit protože jsou vedeni divokými a barbarskými touhami.Na těchto temných místech existuje druh démonického kněžství, opravdoví synové podsvětí ve všech svých silách, a ti s radostí pijí tajný krém jako podivní vampíři, co nemohou vysvětlit v žádné formě své bizarní chování.Oni, členové tohoto kněžstva jsou taženi na tato místa aby vyčkali na oběti své žízně.Oni nedovedou vysvětlit proč sem přišli, jediné co vědí je že si musejí vzít do svých úst magické hůlky a pít jako blázen ztracený v poušti, který právě narazil na občerstvující oázu.Oběti tohoto kněžstva od dob Atlantidy byly obveseleny touto podivnou akcí a navrátily se domů méně napjaté a méně vědomé ostatních částí svého života.Nikdy více již nejsou posedlé sexuální touhou.Mnohdy získají účinky dobrého štěstí po svém návratu do světa slabých pocitů a péče.Ačkoliv jsou oběťmi těchto elementálů, nebyli obětováni, ale spíše odešli na místo obětování a odevzdali svůj dar bohům hlubin.Potom jako věrní svému kultu, obdrželi od bohů odměny za poslušnost a službu.Pro magického pozorovatele, jsou hrdla a ústa kněžích těchto nadpřirozených a tajných ceremonií trubkami a rourami, nádržemi a výlevkami které jdou dolů, hluboko do elementálních úrovní bytí.Zde na dně tohoto magického průchodu můžeme nalézt hlubinné nevýslovného zla, kteří jsou ochránci magické hůlky v její veškeré vzpřímené slávě, jsou také bohy ohně a zlata a všeho osvětlení.Zde nebo tam, abychom byli více přesní, není žádná obscénnost, tam je jenom výměna energií.V oblasti těchto stok do kterých rozsáhlá množství krve vylita, stejně blízko k jatkám a nebo podnikům baličství masa, kde také nacházíme hlubinné elementární kontakty.To je zajisté zlo; ale je to také velmi mocná magie.Moderní společnost vytvořila tato místa morálního nebezpečí skrze svou Židovsko-Křesťanskou etiku, která je cizí pro prastarou morálku Atlantidy a Lemurie.Křesťané, kteří jedí maso a pijí krev svého boha, praktikují v povznešené formě toto prastaré pojídání božské hůlky síly a polykání tajného krému.Ale náboženství umírajícího boha chybilo v chápání tohoto prastarého kněžství, které bylo odvedeno do temnot a mokra umýváren a koupelen.Prastaré kněžství temnot přežívá, protože má sílu věčnosti.Nakonec přijde zničit Křesťanství a morálku popírající chtíč a rozkoš.

Síla Světla které Je Slunce
Základem Šťastného Hoodoo je uctívání duchů, kteří reprensentují duchy Slunce.Kněžství světla se nenadouvá na temných a vlhkých místech pronásledovaných ale v solárních chrámech falického kultu.Přítomnost tajného krému v lidském životě, v těle muže, byla důkazem přítomnosti
Slunečního světla v životě všech jsoucen.Proto ti co jdou na paprsky Slunce jsou považováni také
za speciální kněžstvo, které můžeme nazývat kněžstvem denního světla.Pro ně přišel tajný krém od bohů a byl užíván k tvoření.Zatímco v noci je tento krém zkrmován do nádrží magicky
zformovaných jako šklebící se ústa mnoha mořských monster a vampírů.Takto zde byly dva druhy
magie spojené s používání sexuální přírozenosti muže, a každá měla svůj příslib dlouhého života a množství síly.Ve Šťastném Hoodoo jsme schopní čerpat z obou řádů síly, nočních sil a denních sil.V Egyptě byly tyto síly nazývané Sét a Osiris, nebo někdy Seth a Horus.V každém případě, musíte chtít nabídnout svou sexuální sílu duchům výměnou za jejich požehnání a dary.V každém kultu musí být muž přípraven odvrátit se od moderního náboženství omezení a čelit prastarým, za vším časem a prostorem.On musí vědět že jeho orgán je magickým domem síly, místo uvnitř kterého si mocný a vítězně korunovaný Papa Gayday dělá svůj příbytek.Šťastné Hoodoo umožňuje těmto mužům vyhledat obě tyto formy magie, které jim umožní žít s plností sexuální síly a s vždy s vysokou přirozeností.Obě to jsou formy které k nám příšly z dávných časů a z poza ostatních světů starších než ten náš.Na všech těchto místech falus, orgán mužství, je zobrazován jako místo bohů, nebo Atua, naplněný silami duchů.Vždy zde budou ti kteří budou chtít sexuální výměnu se silami Slunce které jsou za těmi povrchu této země, stejně jako bude muž nazýván solárně falickým mužem síly.Jinak přijdou do hluboké a temné sklíčenosti noci a budou žádat Bezměsíčné hvězdné noci kde síly nadpřirozené a temné magie vládnou.Na určitých místech a v určitých dobách jsou muži pozřeni svými vášněmi a zvířecími touhami, jsou řízeni primitivními touhami a divokými vyhladovělými věcmi, které jdou za---cesta za---krvežíznivosti Měsíčního kultu.A když se on rozhodne k čemu tyto cesty použít, a může použít vše a nebo cokoliv v jakékoliv době, on bude vědět že vytváří kontakt s agenty prastarých sil, kteří byli ukrytí v zemi po nekonečné periody času.A zde na hlubokých a temných místech jeho hledání, muž sexuální síly bude obětovat svou esenci bohům z poza závojů času a prostoru, a zde při obětování své
nejdrahocenější podstaty, se stane osvobozeným od všeho napětí a všeho tlaku a zde uvidí svět tak jak jej vidí duchové, stejně jako bude volný od všech bouří a stressu a skvěle uvolněný a v míru.A v tomto okamžiku on uskuteční že jej udělají silným aby jim mohl dávat tak dlouho jak jen bude chtít k nim chodit a dávat dar svého nejvíce nejniternějšího bytí.Z toho důvodu muž Hoodooista sedne za svůj oltář a poté co zapálí své svíce a začne svou meditaci, a dá jim že jsou nejstaršími a nejmocnějšími duchy universa, skrz akt sebelásky, sílu kterou chtějí,protože mu naoplátku dají všechno co bude chtít a zvláště pokračování jeho veliké síly.A nechají jej znovu nabýt jeho sílu poté co byla odvedena, pitím meruňkové brandy, která je symbolem toho co
udělal.

veve de protection
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 WaclawC WaclawC | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 15:36 | Reagovat

Velmi pěkný blog, těším se na nová pracovní místa

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama